در این کلیپ با استفاده از  ابزارالات و وسایل ساده به نوع متفاوتی از استفاده موتور DC ها پرداخته شده است.