نام مقاله نویسنده تاریخ انتشار جشن ۵۰ سالگی مجله شیمی کوانتومی (یادداشت سردبیر) Matteo Cavalleri اکتبر ۲۰۱۷  ماهیت شیمی کوانتومی  Per-Olov Löwdin  ژانویه ۱۹۶۷  نظریه مولر-پلیست برای انرژی‌های حالت پایه اتمی  J.S. Binkley, J.A. Pople  مارس ۱۹۷۵  روش تازه‌ی تفکیک انرژی برای برهمکنش‌های ملکولی در تقریب هارتری-فوک  Kazuo Kitaura, Keiji Morokuma  مارس ۱۹۷۶  بردارهای حالت در نظریه چند الکترونی  Jan Linderberg, Yngve Öhrn  جولای ۱۹۷۷  ساده‌سازی تولید و تبدیل انتگرال‌های دو الکترونی در محاسبات ملکولی  Nelson H.F. Beebe, Jan Linderberg  اکتبر ۱۹۷۷  محاسبه عنصر ماتریس در رویکرد گروه یکانی در برای مسئله همبستگی الکترونی  Isaiah Shavitt  مارس ۱۹۷۸  روش SCF فضای فعال کامل در هارتری-فوک مبتنی بر فرمالیسم سوپر CI  Björn O. Roos  مارس ۱۹۸۰  اجرای جدید روش گروه یکانی گرافیکی برای محاسبات برهمکنش آرایشی مستقیم  Hans Lischka, Ron Shepard, Franklin B. Brown, Isaiah Shavitt  مارس ۱۹۸۱  تابعیت چگالی برای سیستم‌های کولنی  Elliott H. Lieb  سپتامبر ۱۹۸۳  Kramers-restricted closed-shell CCSDtheory  Lucas Visscher, Kenneth G. Dyall, Timothy J. Lee  فوریه ۱۹۹۵  Relativistic regular two-component Hamiltonians  E. van Lenthe, R. van Leeuwen, E.J. Baerends, J.G. Snijders  فوریه ۱۹۹۶  Spin-catalysis phenomena  Boris F. Minaev, Hans Ågren   فوریه ۱۹۹۶  Understanding relativistic effects of chemical bonding  W.H.E. Schwarz, A. Rutkowski, S.G. Wang  فوریه ۱۹۹۶ On-top pair-density interpretation of spin density functional theory, with applications to magnetism John P. Perdew, Matthias Ernzerhof, Kieron Burke, Andreas Savin ۱۹۹۷ Electron distributions in radicals Viktor N. Staroverov, Ernest R. Davidson مارس ۲۰۰۰ Two-response-time model based on CM2/INDO/S2 electrostatic potentials for the dielectric polarization component of solvatochromic shifts on vertical excitation energies Jiabo Li, Christopher J. Cramer, Donald G. Truhlar مارس ۲۰۰۰ Semiempirical local spin: Theory and implementation of the ZILSH method for predicting Heisenberg exchange constants of polynuclear transition metal complexes Ted A. O’Brien, Ernest R. Davidson ژانویه ۲۰۰۳ Population analyses that utilize projection operators Aurora E. Clark, Ernest R. Davidson آوریل ۲۰۰۳ Linear response formalism for the Douglas–Kroll–Hess approach to the Dirac–Kohn–Sham problem: First- and second-order nuclear displacement derivatives of the energy Alexei V. Matveev, Vladimir A. Nasluzov, Notker Rösch آگوست ۲۰۰۷ Toward anharmonic computations of vibrational spectra for large molecular systems Vincenzo Barone, Malgorzata Biczysko, Julien Bloino, Monika Borkowska-Panek, Ivan Carnimeo, Pawel Panek آگوست ۲۰۱۱